REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO zeamsone.com
§1
Definicje
Jeżeli w treści Regulaminu Sklepu Internetowego zeamsone.com nie
postanowiono inaczej,
niżej wskazane wyrażenia, użyte w jego treści mają następujące znaczenie:
Regulamin– niniejszy Regulamin Sklepu zeamsone.com
Sklep– sklep internetowy znajdujący się pod adresem internetowym:
zeamsone.com
prowadzony przez Sprzedawcę;
Sprzedawca – BIG IDEA GROUP Sp. z o.o. prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą BIG IDEA GROUP Sp. z o.o.
na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, z siedzibą 43-400 Cieszyn, Poland
ul. Rynek 6, NIP 5482739969, KRS 0000930575, prowadzonej przez Ministra
Rozwoju
adres poczty elektronicznej: help@big–idea.eu
Produkt(y) –rzeczy ruchome znajdujące się w ofercie Sklepu.
Kupujący – osoba:
zainteresowana produktami znajdującymi się w ofercie Sklepu,
składająca zamówienie na produkty znajdujące się w ofercie Sklepu,
składająca reklamację zamówionego uprzednio produktu.
Konsument– Kupujący będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą
czynności
prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
zawodową
Użytkownik– podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych,
który na
warunkach wskazanych w Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie
oraz na rzecz
którego świadczone są usługi elektroniczne przez sprzedawcę w zakresie
prowadzonej
przez niego działalności gospodarczej i zawodowej
Zamówienie– złożona Sprzedawcy przez Kupującego oferta zakupu
Produktu (w rozumieniu
art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego).
Biuro Obsługi Klienta –komórka organizacyjna Sprzedawcy zajmująca się
obsługą
Zamówień składanych przez Kupujących.
Ustawa – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.(Dz. U z
2020 r. poz. 287)

oraz ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002
r. (Dz. U. z 2019
r. poz. 123.
Newsletter– biuletyn o charakterze informacyjnym prowadzony w formie
elektronicznej przez
Sprzedawcę.
§2
Postanowienia Ogólne
Regulamin ustala warunki i zasady sprzedaży Produktów przez Sprzedawcę
na rzecz
Kupującego za pośrednictwem Sklepu.
Kupującym może być wyłącznie:
Osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych,
Osoba prawna,
Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeżeli na
podstawie
odrębnych przepisów posiada zdolność do czynności prawnych.
Zamówienia są realizowane przez Sprzedawcę na terenie: Polski, Unii
Europejskiej oraz
innych krajów świata, gdzie możliwe jest dostarczenie Towaru.
Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają
uprawnień
Konsumentów wynikających z przepisów prawa powszechnie
obowiązującego.
§3
Procedura składania Zamówień
Kupujący składa Zamówienia poprzez dodanie wybranego produktu do
„Koszyka”.
Kupujący, w przypadku zakończenia poszukiwania Produktów, za pomocą
odnośnika
„Zobacz Koszyk” otwiera formularz „Koszyk” wraz formularzem „Realizacja
Zakupu”, w
których dokonuje przeglądu wybranych przez siebie Produktów.
W zakładce „Informacje kontaktowe” Kupujący wypełnia kolejno pola z
danymi osobowymi i
adresowymi Kupującego i potwierdza poprzez zaznaczenia pola „Kontynuuj
Wysyłkę”, a
następnie w polu „Wysyłka” i po weryfikacji poprawności, za pomocą
przycisku „Przejdź do
płatności” przechodzi do „Płatności”.
W zakładce „Płatność” Kupujący podaje dane karty kredytowej ( numer,
karty, nazwisko,
data ważności, kod CVV) oraz wskazuje adres rozliczeniowy na który ma

zostać wystawiony
dokument sprzedaży. Następnie zaznacza „Zapłać teraz”.
Ostateczną cenę wiążącą strony Umowy sprzedaży jest cena Towaru
zawarta w sklepie w
momencie składania zamówienia przez Klienta.
Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia każdorazowo
określona jest w
„Podsumowaniu Zamówienia”, po dokonaniu przez klienta wyboru formy
dostawy oraz formy
płatności.
Po złożeniu Zamówienia, Kupujący otrzymuje pod wskazany w Zamówieniu
adres poczty
elektronicznej, potwierdzenie przyjęcia Zamówienia (przyjęcie przez
Sprzedawcę oferty
zawarcia umowy złożonej przez Kupującego) wraz z potwierdzeniem ceny
oraz
przewidywanym terminem dostawy Produktu do Kupującego.
Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
a) kartą kredytową– Visa, Mastercard, American Express (P24)
b)BLIK (P24)
c)Płatność bankiem (P24)
Klient nie ma możliwości zapłaty za część Zamówienia z góry, a część
Zamówienia przy
odbiorze.
§4
Warunki realizacji Zamówienia
Wszystkie ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają
podatek od towarów
i usług.
Kupujący ponosi zwykłe koszty korzystania ze środka porozumiewania się
na odległość w
celu zawarcia umowy i nie jest obciążany dodatkowymi kosztami przez
Sprzedawcę.
Sprzedawca informuje Kupującego, że celem korzystania ze Sklepu musi on
posiadać:
System operacyjny Windows/Linux z konsolą graficzną lub Mac OS
aktywne konto poczty email
kartę graficzna obsługująca rozdzielczość poziomą powyżej 1024 px
następujące przeglądarki Internetowe: Internet Explorer wersja 7 lub
nowsza, Opera wersja
9 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza,
Safari 5

zainstalowane najnowsze wersje oprogramowania JAVA i Adobe Flash
Player, włączoną
obsługą javascript
§5
Terminy realizacji Zamówienia
Sprzedawca oświadcza, że czas realizacji Zamówienia wynosi standardowo
1– 5 dni
roboczych, a termin realizacji jest wskazany podczas składania
Zamówienia.
Realizacja Zamówienia następuje nie później niż w ciągu 1–5 dni od
zaksięgowania wpłaty
Kupującego na koncie Sprzedającego.
§7
Promocje
Sprzedawca na podstawie odrębnych Regulaminów jest uprawniony
wprowadzać okresowe
akcje promocyjne obejmujące Produkty znajdujące się w jego
asortymencie. W przypadku,
wysprzedania danego rodzaju asortymentu, promocja wygasa.
Informacje o aktualnych promocjach i akcjach rabatowych Klient otrzymuje
drogą
elektroniczną, jeżeli wyraził zgodę na dostarczanie mu tego typu
wiadomości.
§8
Dostawa Produktów
Dostawa Zamówienia będzie następować na wskazany przez Kupującego
adres za
pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszt dostawy oraz ewentualne inne
składniki ceny zostaną wskazane Kupującemu przed
złożeniem przez niego Zamówienia.
§9
Biuro Obsługi Klienta
Biuro Obsługi Klienta, w imieniu Sprzedawcy wykonuje wszelkie obowiązki
związane z
realizacją Zamówień, w szczególności przyjmując składane przez
Kupujących Zamówienia.
Biuro Obsługi Klienta celem umożliwienia Kupującym łatwego uzyskania
wszelkich

wymaganych informacji, udostępnia następujące kanały kontaktowe:
BIG IDEA GROUP Sp. z o.o.
43-400 Cieszyn, Poland
ul. Rynek 6
NIP 5482739969
KRS 0000930575
help@big–idea.eu
§10
Newsletter i inne Usługi Nieodpłatne
Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój
adres poczty
elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny
udostępniony przez
Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu lub podczas składania
zamówienia poprzez
zaznaczenie pola „Informuj mnie o nowościach i ekskluzywnych ofertach”.
Po przesłaniu
wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie,
drogą
elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu,
potwierdzenie przez
Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą
elektroniczną usługi
Newsletter.
Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres
poczty elektronicznej,
wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych
produktach lub
usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez
Sprzedawcę do wszystkich
Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
Każdy Newsletter kierowany do Klientów zawiera, w szczególności:
informację o nadawcy,
wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o
możliwości i sposobie
rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a
przez wypisanie się z
subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej
wiadomości
elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem
aktywacji
odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

§11
Zwrot Produktów
Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Produkty wolne od wad fizycznych
i prawnych.
Sprzedawca nie udziela Kupującym gwarancji w rozumieniu art. 577 §1
Kodeksu cywilnego,
informuje natomiast o znanych mu gwarancjach udzielonych dla Produktów
przez
producentów.
Konsument, na podstawie art. 27 Ustawy, ma prawo do odstąpienia od
umowy zawartej na
odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z
zastrzeżeniem kosztów
wskazanych w art. 33, art. 34 Ustawy w terminie 14 dni licząc od wydania
Produktów, przy
czym do zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie
oświadczenia o odstąpieniu
przed jego upływem, wg wzoru zamieszczonego poniżej:
– Adresat:
BIG IDEA GROUP Sp. z o.o.
43-400 Cieszyn, Poland
ul. Rynek 6
NIP 5482739969
KRS 0000930575
– Ja (imię i nazwisko konsumenta) niniejszym informuję o moim
odstąpieniu od umowy
sprzedaży następujących rzeczy: (wskazanie Produktów)
– Data zawarcia umowy i odbioru Produktów:
– Imię i nazwisko konsumenta(–ów):
– Adres konsumenta(–ów):
– Podpis konsumenta(–ów):
– Data:
W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na
formularzu, którego
wzór wskazano w ust. 3, lub wg wzoru, który stanowi załącznik nr 2 do
Ustawy, na
formularzu udostępnianym przez Sprzedawcę pod adresem www
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0370/6178/7779/files/returnform.pdf?v
=1587382275 lub w
innej formie zgodnej z Ustawą.

Konsument jest zobowiązany zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, nie
później niż w
terminie 14 dni licząc od dnia, w którym odstąpił on od umowy. Do
zachowania tego terminu
wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem.
Sprzedawca, niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 14 dni licząc od
dnia otrzymania
oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta
zwróci Konsumentowi
wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia
rzeczy, ale jeżeli
Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób
dostarczenia
oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie zwróci Konsumentowi
dodatkowych kosztów
zgodnie z art. 33 Ustawy.
Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaty dokonanej przez Konsumenta takim
samym
sposobem płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument
wyraźnie zgodził się na
inny sposób zwrotu zapłaty, który nie wiąże się dla niego z żadnymi
kosztami.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w formie
pisemnej.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone zanim Sprzedawca przyjął
Zamówienie
sprawia, że oferta złożona przez Konsumenta przestaje go wiązać.
Konsument odsyła Produkty na własny koszt, ponosząc bezpośrednie
koszty zwrotu
Produktów.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy
będącej przedmiotem
umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza
konieczny do
stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od
Konsumenta do chwili
otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu
jej odesłania, w
zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
§12
Reklamacje – postanowienia ogólne

Reklamacje rozpatruje Biuro Obsługi Klienta.
Reklamacje są rozpatrywane w terminie do 14 dni licząc od dnia otrzymania
reklamacji
Kupującego, Sprzedawca niezwłocznie informuje Kupującego o swoim
stanowisku w
przedmiocie otrzymanej reklamacji w formie elektronicznej.
Reklamacje mogą być zgłaszane w sposób wskazany w §10 Regulaminu.
§13
Odpowiedzialność Sprzedawcy
Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Kupujących będących
Konsumentami na
zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i następnych za wady
fizyczne i
prawne Produktów.
Sprzedawca na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie
wyłącza
odpowiedzialność z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia) wobec
Kupujących
niebędących Konsumentami.
Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy na
wolną od wad
albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą
na wolną od
wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności
dla Kupującego.
Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli
doprowadzenie
do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez
Kupującego jest
niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem
doprowadzenia do zgodności
z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest
przedsiębiorca,
sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia
wady także
wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę
rzeczy
sprzedanej.
Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona przed
upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu.
Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od

wad przedawnia
się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Kupującym
jest Konsument,
bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem
terminu określonego w
ust. 5.
W terminach określonych w ust. 5 Kupujący może złożyć oświadczenie o
odstąpieniu od
umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli
Kupujący żądał
wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do
złożenia
oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się
z chwilą
bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z
tytułu rękojmi,
jeżeli Sprzedawca wadę podstępnie zataił.
Przy sprzedaży między przedsiębiorcami Kupujący traci uprawnienia z
tytułu rękojmi, jeżeli
nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i
nie zawiadomił
niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw
dopiero później
– jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli
Kupujący wiedział o
wadzie w chwili zawarcia umowy sprzedaży.
§ 14
Prywatność
Administratorem danych osobowych Kupujących jest:
BIG IDEA GROUP Sp. z o.o.
43400 Cieszyn, Poland
ul. Rynek 6
NIP 5482739969
KRS 0000930575
Szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych znajdują się w
Polityce Prywatności.
§ 15
Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu
Aktualny Regulamin znajduje się pod adresem www

https://zeamsone.com/regulamin
, w formacie PDF, Sprzedawca umożliwia jego pobranie w tym formacie.
Konsument posiada następujące możliwości skorzystania z pozasądowych
sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu
konsumenckiego
działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu.
uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji
Handlowej z
wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie
polubownego zakończenia
sporu.
Informacje o Produktach zamieszczone na Stronie Internetowej Sklepu, a
zwłaszcza ich
cena jednostkowa lub dostępność, nie stanowią oferty w rozumieniu
Kodeksu cywilnego.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy
prawa
polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy.
Regulamin obowiązuje od dnia 22 lipca 2020 r.
Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Klient
zostanie
poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedawcę na stronie głównej
Sklepu
wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian
Regulaminu i
utrzymanie tej informacji na stronie głównej Sklepu przez okres co najmniej
5 kolejnych Dni
roboczych, zaś Klienci na rzecz których w szczególności są świadczone
usługi drogą
elektroniczną zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sprzedawcę
poprzez przesłanie na
adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu
rejestracyjnym, informacji
zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.